Nieuws

4 dagen geleden

Stichting Groen Licht

Help Natuurbelevingstuin De Bult, ze kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken!
Lees hieronder wat je kunt doen.Soms zit het mee, soms zit het tegen en soms heb je een duwtje in de rug nodig van je vrienden om het mee te laten zitten.
Adequat Kastanjehout uit Alphen in Noord-Brabant geeft houten palen, schermen en hekjes weg aan goede doelen. Daar kunnen we best wat van gebruiken. Om daarvoor in aanmerking te komen hebben we de ‘likes’ van onze vrienden nodig. Liefst van AL onze vrienden natuurlijk. 🧐
Dus: voel je uitgenodigd, ga naar www.facebook.com/AdequatKastanjehout/posts/1797993460212376?comment_id=1807672639244458&comment_t... Onder het vastgezette bericht bovenaan de pagina heeft Silke van der Meer gereageerd en Natuurbelevingstuin De Bult voorgedragen als kandidaat. Het is de bedoeling dat je haar reactie aanklikt als ‘vind ik leuk’. Dat is alles.
De verkiezing loopt al een paar weken, dus we lopen nog wat achter. Met al onze vrienden gaan we dat vast op korte termijn inhalen en hopelijk kunnen we dan in februari naar Alphen NB om een partij hout uit te kiezen. En dat vinden wij toch een partijtje LEUK! 😘
... Toon MeerToon Minder

Help Natuurbelevingstuin De Bult, ze kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken! 
Lees hieronder wat je kunt doen.

1 week geleden

Stichting Groen Licht

Inspraak Leimuiden West!

De inspraak van Groen Licht op agendapunt 6: Bestemmingsplan Leimuiden West, is voorafgaand aan de beeldvormende politieke avond van 8 januari verspreid onder alle raadsleden, deze is ingediend naar aanleiding van eerder door ons ingediende zienswijzen op dit punt. Lees onze inspraak hieronder:

De economische belangen die lijken weer eens zwaarder te wegen dan de ecologische waarden die in dit gebied langs de Ringvaart bij Leimuiden voorkomen. Getuigen het ecologische onderzoek dat in het betreffende gebied is uitgevoerd en waarin om onduidelijke redenen niet eens een volledig overzicht van de kwetsbare soorten staat vermeldt, die in zekere mate afhankelijk zijn van het behoud van het gebied in de huidige vorm om te jagen, foerageren of in sommige gevallen te broeden, het gaat om tientallen verschillende vogelsoorten blijkt uit eigen inventarisaties, waarvan een aantal als kwetsbaar op de Rode Lijst staan. Deze Rode Lijst is natuurlijk niet zomaar opgesteld, door onder andere verdwijnen van geschikt habitat neemt hun aantal landelijk af. Met het bebouwen van een gedeelte van het gebied en het toegankelijk maken van de oevers raken we deze kwetsbare soorten onherroepelijk kwijt, in de nota van beantwoording wordt zelfs gesteld dat de ontwikkeling in het plangebied de biodiversiteit ten goede kan komen, terwijl je op je klompen aanvoelt dat dit in de praktijk niet het geval kan zijn, alleen al vanwege het verdwijnen van de ruigte waar bijvoorbeeld kiekendief en kneu afhankelijk van zijn, denk daarbij ook aan verstoring als de oevers toegankelijk worden gemaakt.

Tevens staat in de nota van beantwoording dat er geen nesten van de jaarrond beschermde buizerd zijn aangetroffen, mogelijk maakt de buizerd gebruik van het plangebied als jachtgebied, er zou voldoende alternatief habitat van geschikte kwaliteit in de directe omgeving aanwezig zijn. Het feit dat de buizerd hier jaarrond jaagt zegt volgens Groen Licht al voldoende dat het een uitermate geschikt gebied is en er onvoldoende alternatief geschikt habitat in de omgeving is, als dat al het geval was, dan bevinden zich daar ongetwijfeld al territoria van andere buizerds.

Wat is een ecologische onderzoek in het gebied vooraf eigenlijk waard als daarin niet het volledige beeld naar voren komt van alle soorten die in het gebied voorkomen tijdens de broedperiode?

In de nota van beantwoording staat dat het opsommen van alle soorten niet gebruikelijk is, of komt het in dit geval de gemeente wel heel erg goed uit, dat in het rapport niet alle soorten zijn opgenomen?

Er bestaan dan ook grote twijfels bij de onafhankelijkheid van dit onderzoek, dat wat ons betreft rechtstreeks de prullenbak in kan. De ecologische verbindingszone worden op deze locatie volledig uitgekleed, het doel is om gebieden met elkaar te verbinden, de plannen staan daar haaks op. Het Landschaps Ontwikkelings Plan waarin het belang van deze ‘groene verbindingen’ wordt onderstreept wordt totaal genegeerd.

Het onlangs terugtrekken van de vooraf kritische provincie over de plannen is op z’n minst opmerkelijk te noemen, de nota van beantwoording die pas op 28 december werd verzonden en de mogelijkheid om inspraak aan te melden tot woensdag 3 januari tot 12.00 uur uiterlijk, stelt velen nauwelijks in staat om tijdens de vakantieperiode en feestdagen fatsoenlijk hierop te reageren. Groen Licht heeft al eerder verzocht dat er eerst gedegen onderzoek zal moeten plaatsvinden door een onafhankelijk bureau, wat de effecten precies zijn voor de aanwezige natuurwaarden, alvorens kan worden besloten om het plangebied verder te ontwikkelen. In dit ecologisch rapport zouden alle soorten die in het plangebied voorkomen moeten worden opgenomen.

De gemeente heeft zich immer te houden aan de zorgplicht voor alle in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving, dit geldt dus weldegelijk ook buiten Natura 2000 gebieden. Er mag namelijk niet zomaar nestgelegenheid en leefgebieden worden vernietigd. De nota van beantwoording roept momenteel meer vragen op, dan dat er duidelijkheid en antwoorden komen!
... Toon MeerToon Minder

4 weken geleden

Stichting Groen Licht

Nabeschouwing uilenbijeenkomst!

14 kinderen en enkele volwassenen namen zaterdagmiddag j.l. deel aan de uilenactiviteit van stichting Groen Licht die gehouden werd in het clubgebouw van Motorclub Alkemade. Nadat er een probleempje met de beamer opgelost was, werden de kinderen met beeld en geluid geinformeerd over het leven, gedrag en uiterlijk van de 6 uilensoorten die in Nederland voorkomen. Dit zijn de bos-, rans-, kerk-, veld- en steenuil en de grootste uil ter wereld: de Oehoe die wel 3 kilo weegt en 70 cm groot is. De oehoe broedt hoofdzakelijk in Limburg.

De kinderen vonden het leuk om meer te weten over de bijzondere ogen en oren van de uilen. Zodat ze in het duister zonder probleem een muis kunnen verschalken. Na de presentatie en de limonade ontvingen de kinderen alle benodigdheden om een braakbal van een kerkuil die in Rijpwetering broedt, uit te gaan pluizen. Allemaal ontvingen ze ook een kaart van de schedel en botjes van muizen, zodat ze konden zien welke botjes ze in de braakbal aangetroffen hadden. In sommige braakballen werden zelfs 3 schedeltjes gevonden, dus had die uil 3 muizen opgepeuzeld en later uitgebraakt. Een paar kinderen vonden dat niet al te fris. Alle botjes werden keurig op een kaart geplakt en mee naar huis genomen. Een leuke middag voor leiding en kinderen.

Foto's: KaagenBraassem Nieuws
... Toon MeerToon Minder

1 maand geleden

Stichting Groen Licht

Kennismaking met uilen en braakballen pluizen voor de jeugd.

Stichting Groen Licht organiseert op zaterdagmiddag 16 december een uilenbijeenkomst voor kinderen vanaf 8 jaar in het clubgebouw van Motorclub Alkemade, Weteringlaan 22 in Oude Wetering.

Uilen hebben heel bijzondere ogen en oren. Ze zijn in staat om bij complete duisternis hun prooi te vinden. Ook zijn het mysterieuze dieren, die een geheimzinnig leven leiden en geruisloos in het donker kunnen vliegen. Tijdens de bijeenkomst wordt nog veel meer over uilen verteld.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur met een presentatie over de Nederlandse uilen. Hierna gaat ieder kind een uilenbal uitpluizen om te zien wat een uil zoal op het menu heeft staan. Met een zoekkaart is precies uit te vinden welk botje van een muis opgepeuzeld is.

De bijeenkomst op 16 december start om 14.00 en duurt tot 15.30 uur. De kosten bedragen € 3,00 per kind. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan tot uiterlijk woensdag 13 december via stichtinggroenlicht@hotmail.com of per telefoon op 071-3315314

Foto: ransuilen jong in donskleed
... Toon MeerToon Minder

Kennismaking met uilen en braakballen pluizen voor de jeugd.

Stichting Groen Licht organiseert op zaterdagmiddag 16 december een uilenbijeenkomst voor kinderen vanaf 8 jaar in het clubgebouw van Motorclub Alkemade, Weteringlaan 22 in Oude Wetering. 

Uilen hebben heel bijzondere ogen en oren. Ze zijn in staat om bij complete duisternis hun prooi te vinden. Ook zijn het  mysterieuze dieren, die een geheimzinnig leven leiden en geruisloos in het donker kunnen vliegen. Tijdens de bijeenkomst wordt nog veel meer over   uilen verteld.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur met een presentatie over de Nederlandse uilen. Hierna gaat ieder kind een uilenbal uitpluizen om te zien wat een uil zoal op het menu heeft staan. Met een zoekkaart is precies uit te vinden welk botje van een muis opgepeuzeld is.

De bijeenkomst op 16 december start om 14.00 en duurt tot 15.30 uur. De kosten bedragen € 3,00 per kind. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan tot uiterlijk woensdag  13 december via stichtinggroenlicht@hotmail.com of per telefoon op 071-3315314

Foto: ransuilen jong in donskleed

2 maanden geleden

Stichting Groen Licht

De mist en kou heeft niet kunnen belemmeren dat er vanmorgen weer een groot aantal nestkasten in Kaag en Braassem zijn opgehangen. Vogels kunnen zich er vanaf nu lekker in verschuilen tijdens de koude nachten! ... Toon MeerToon Minder

 

Reageer op Facebook

Super!

Geweldig

2 maanden geleden

Stichting Groen Licht

Nestkasten groenfonds

Ook dit jaar is er weer flink geïnvesteerd in uitbreiding van het aantal nestkasten voor verschillende vogelsoorten in Kaag en Braassem. Uit het groenfonds zijn weer specifieke nestkasten gefinancierd die binnenkort op een aantal locaties voornamelijk in het buitengebied zullen worden geplaatst.

Voor een torenvalkkast is weer een prachtige locatie gevonden bij een agrarisch bedrijf in een akkerbouwgebied in de Vierambachtspolder. Een steenuilenkast vindt z'n weg op een biologische boerderij in een geschikte tuin met veel overhoekjes, een moestuin en een boomgaard in Hoogmade, op deze locatie worden ook een aantal nestkasten voor de daar jaarrond aanwezige mussen geplaatst.

Behalve voor mussen zijn er nestkasten die geschikt zijn voor kwikstaarten, mezen, winterkoning, grauwe vliegenvanger en roodborst. Er zijn verschillende invliegopeningen van 28mm voor de kleinste soorten tot 34 mm voor de grotere soorten, daarnaast zijn er ovale en halfopen nestkasten. Voor ieder wat wils dus om te voorzien in de bijzondere woonbehoefte van de verschillende hier voorkomende vogelsoorten.

Binnenkort krijgen in totaal 25 nestkasten weer een mooie geschikte plaats voornamelijk in het buitengebied.
... Toon MeerToon Minder

Nestkasten groenfonds 

Ook dit jaar is er weer flink geïnvesteerd in uitbreiding van het aantal nestkasten voor verschillende vogelsoorten in Kaag en Braassem. Uit het groenfonds zijn weer specifieke nestkasten gefinancierd die binnenkort op een aantal locaties voornamelijk in het buitengebied zullen worden geplaatst. 

Voor een torenvalkkast is weer een prachtige locatie gevonden bij een agrarisch bedrijf in een akkerbouwgebied in de Vierambachtspolder. Een steenuilenkast vindt zn weg op een biologische boerderij in een geschikte tuin met veel overhoekjes, een moestuin en een boomgaard in Hoogmade, op deze locatie worden ook een aantal nestkasten voor de daar jaarrond aanwezige mussen geplaatst. 

Behalve voor mussen zijn er nestkasten die geschikt zijn voor kwikstaarten, mezen, winterkoning, grauwe vliegenvanger en roodborst. Er zijn verschillende invliegopeningen van 28mm voor de kleinste soorten tot 34 mm voor de grotere soorten, daarnaast zijn er ovale en halfopen nestkasten. Voor ieder wat wils dus om te voorzien in de bijzondere woonbehoefte van de verschillende hier voorkomende vogelsoorten.

Binnenkort krijgen in totaal 25 nestkasten weer een mooie geschikte plaats voornamelijk in het buitengebied.

2 maanden geleden

Stichting Groen Licht

Natuur in buitengebied Kaag en Braassem krijgt betere bescherming

Op aanwijzing van de provincie ZH wordt het bestemmingsplan Buitengebied Oost aangepast. De gemeente had in het plan niet de mogelijkheid meegenomen om gebieden aan te wijzen waar geen toeristische activiteiten mogen plaats vinden. Gebieden waar de natuur vrij haar eigen gang kan gaan en die kunnen functioneren als stiltegebieden. Enerzijds gaat het de provincie om het Natuurnetwerk Nederland, NNN (voorheen Ecologische Hoofdstructuur, EHS) ten behoeve van de bescherming, instandhouding en verdere ontwikkeling van de biodiversiteit. Anderzijds wil de provincie naast het veiligstellen van het NNN ook de natuurwaarden buiten het NNN veilig stellen, zoals de belangrijke gebieden voor weidevogels en overwinterende ganzen met voortzetting van het huidige agrarisch grondgebruik. De gemeente heeft het advies opgevolgd.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost

Het plangebied ligt in het zuiden en oosten van de gemeente Kaag en Braassem. In het westen wordt het gebied begrensd door de A4 en gemeentegrenzen, in het oosten en zuiden door de gemeentegrenzen. Het plangebied maakt deel uit van het Groene Hart. De kernen Hoogmade, Woubrugge, Rijnsaterwoude en Leimuiden vallen buiten het plangebied. De kern Bilderdam en het bebouwingslint langs de Westerdijk in Leimuiden vallen binnen het plangebied. Grotendeels is het gebied in gebruik door agrarische functies en verder zijn er natuur, bedrijven, woningen, water en recreatiemogelijkheden aanwezig. Het plangebied is circa 3.850 ha groot, ongeveer de helft van de gemeente. Bovenstaande figuur geeft het plangebied weer van het nieuwe bestemmingsplan.

Het plangebied is opgedeeld in een mozaïek van polders, omgeven door dijken. De belangrijkste functie binnen het plangebied is de melkveehouderij en in mindere mate akkerbouw. De kenmerken van het gebied – bestaande uit droogmakerijenlandschap , veenweidenlandschap, meren en veenstromen – zijn de openheid, de waterrijkdom en het slagenpatroon.

Artikel en foto Buitengebied - Oost afkomstig van Kwaliteitsatlas:

kwaliteitsatlas.nl/2017/11/natuur-buitengebied-kaag-en-braassem-krijgt-betere-bescherming/
... Toon MeerToon Minder

Natuur in buitengebied Kaag en Braassem krijgt betere bescherming

Op aanwijzing van de provincie ZH wordt het bestemmingsplan Buitengebied Oost aangepast. De gemeente had in het plan niet de mogelijkheid meegenomen om gebieden aan te wijzen waar geen toeristische activiteiten mogen plaats vinden. Gebieden waar de natuur vrij haar eigen gang kan gaan en die kunnen functioneren als stiltegebieden. Enerzijds gaat het de provincie om het Natuurnetwerk Nederland, NNN (voorheen Ecologische Hoofdstructuur, EHS) ten behoeve van de bescherming, instandhouding en verdere ontwikkeling van de biodiversiteit. Anderzijds wil de provincie naast het veiligstellen van het NNN ook de natuurwaarden buiten het NNN veilig stellen, zoals de belangrijke gebieden voor weidevogels en overwinterende ganzen met voortzetting van het huidige agrarisch grondgebruik. De gemeente heeft het advies opgevolgd.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost

Het plangebied ligt in het zuiden en oosten van de gemeente Kaag en Braassem. In het westen wordt het gebied begrensd door de A4 en gemeentegrenzen, in het oosten en zuiden door de gemeentegrenzen. Het plangebied maakt deel uit van het Groene Hart. De kernen Hoogmade, Woubrugge, Rijnsaterwoude en Leimuiden vallen buiten het plangebied. De kern Bilderdam en het bebouwingslint langs de Westerdijk in Leimuiden vallen binnen het plangebied. Grotendeels is het gebied in gebruik door agrarische functies en verder zijn er natuur, bedrijven, woningen, water en recreatiemogelijkheden aanwezig. Het plangebied is circa 3.850 ha groot, ongeveer de helft van de gemeente. Bovenstaande figuur geeft het plangebied weer van het nieuwe bestemmingsplan.

Het plangebied is opgedeeld in een mozaïek van polders, omgeven door dijken. De belangrijkste functie binnen het plangebied is de melkveehouderij en in mindere mate akkerbouw. De kenmerken van het gebied – bestaande uit droogmakerijenlandschap , veenweidenlandschap, meren en veenstromen – zijn de openheid, de waterrijkdom en het slagenpatroon.

Artikel en foto Buitengebied - Oost afkomstig van Kwaliteitsatlas: 

http://kwaliteitsatlas.nl/2017/11/natuur-buitengebied-kaag-en-braassem-krijgt-betere-bescherming/

2 maanden geleden

Stichting Groen Licht

Er is een inspraakreactie ingediend op de Maatschappelijke Ruimtelijke Structuur Visie (MRSV) - update 2017 - voor de beeldvormende
avond van de Raad op 20 november en uiteindelijk de besluitvorming omtrent de MRSV op 18 december. Hiermee wil Groen Licht wijzen op het belang van het behoud van de kwetsbare natuur in de gemeente Kaag en Braassem.

Intensieve recreatie en andere ontwikkelingen mogen namelijk nooit ten koste gaan van de kwetsbare natuurwaarden die in gebieden voorkomen, die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk en die binnen de ecologische verbindingszones liggen. Wanneer intensieve recreatie en andere ontwikkelingen in natuurgebieden en de ecologische verbindingszones wordt toegelaten, dan staat dat haaks op de beschermde status van het Natuurnetwerk. Het streven van het Natuurnetwerk is juist om ernstig bedreigde biodiversiteit in ons land te behouden en te versterken, daarom worden natuurgebieden via ecologische verbindingszones met elkaar verbonden. Zo kunnen planten en dieren zich over verschillende natuurgebieden verspreiden.
Recreatieve ontwikkelingen vormen barrières en brengen schade toe. Dit leidt tot verstoring van kwetsbare flora en fauna.

In de herziene nota ‘Ecologische Verbindingszones’ van de provincie Zuid-Holland staat: “Één van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit en het lokaal verdwijnen van soorten is versnippering van leefgebied.” Een gezonde natuur is van belang voor de kwaliteit van leven voor de mens. Daarom adviseert Groen Licht om net als de Drechtoevers, gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk en binnen de ecologische verbindingszones liggen, de groene buffers, natuurgebieden en belangrijke weidevogelgebieden gelegen binnen de gemeente Kaag en Braassem, op te nemen in de Maatschappelijke Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) en deze daarin een beschermde status toe te kennen waarin geen ruimte wordt geboden aan intensieve recreatie en andere ontwikkelingen die deze kwetsbare waardevolle gebieden aantasten.

Lees de volledige inspraakreactie van 12 november 2017 hieronder:

online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=KaagenBraassem&id=7cc83492-6e8f-4fe6-b965-e3fca...

Foto: Het Natuurnetwerk, natuurgebieden inclusief ecologische verbindingszones binnen de gemeente Kaag en Braassem. Plattegrond afkomstig van de Herziene Nota Ecologische Verbindingen in de provincie Zuid-Holland.
... Toon MeerToon Minder

Er is een inspraakreactie ingediend op de Maatschappelijke Ruimtelijke Structuur Visie (MRSV) - update 2017 - voor de beeldvormende
avond van de Raad op 20 november en uiteindelijk de besluitvorming omtrent de MRSV op 18 december. Hiermee wil Groen Licht wijzen op het belang van het behoud van de kwetsbare natuur in de gemeente Kaag en Braassem.

Intensieve recreatie en andere ontwikkelingen mogen namelijk nooit ten koste gaan van de kwetsbare natuurwaarden die in gebieden voorkomen, die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk en die binnen de ecologische verbindingszones liggen. Wanneer intensieve recreatie en andere ontwikkelingen in natuurgebieden en de ecologische verbindingszones wordt toegelaten, dan staat dat haaks op de beschermde status van het Natuurnetwerk. Het streven van het Natuurnetwerk is juist om ernstig bedreigde biodiversiteit in ons land te behouden en te versterken, daarom worden natuurgebieden via ecologische verbindingszones met elkaar verbonden. Zo kunnen planten en dieren zich over verschillende natuurgebieden verspreiden. 
Recreatieve ontwikkelingen vormen barrières en brengen schade toe. Dit leidt tot verstoring van kwetsbare flora en fauna.

In de herziene nota ‘Ecologische Verbindingszones’ van de provincie Zuid-Holland staat:  “Één van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit en het lokaal verdwijnen van soorten is versnippering van leefgebied.” Een gezonde natuur is van belang voor de kwaliteit van leven voor de mens. Daarom adviseert Groen Licht om net als de Drechtoevers, gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk en binnen de ecologische verbindingszones liggen, de groene buffers, natuurgebieden en belangrijke weidevogelgebieden gelegen binnen de gemeente Kaag en Braassem, op te nemen in de Maatschappelijke Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) en deze daarin een beschermde status toe te kennen waarin geen ruimte wordt geboden aan intensieve recreatie en andere ontwikkelingen die deze kwetsbare waardevolle gebieden aantasten.

Lees de volledige inspraakreactie van 12 november 2017 hieronder: 

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=KaagenBraassem&id=7cc83492-6e8f-4fe6-b965-e3fca16e0e92

Foto: Het Natuurnetwerk, natuurgebieden inclusief ecologische verbindingszones binnen de gemeente Kaag en Braassem. Plattegrond afkomstig van de Herziene Nota Ecologische Verbindingen in de provincie Zuid-Holland.

2 maanden geleden

Stichting Groen Licht

Volgens afspraak wordt het maaisel van een gedeelte van de Plasdijk bij Woubrugge door de provincie afgevoerd, dit is gunstig voor het ontwikkelen of behouden van een schrale vegetatie.

Staatsbosbeheer heeft onlangs een raster langs de sloot in de Plaspolder geplaatst, dit om het vee binnen en honden buiten het natuurgebied te houden. Loslopende honden in de Plaspolder zorgen namelijk voor verstoring doordat ze bijvoorbeeld hazen, fazanten, ganzen en eenden opjagen.

Momenteel verblijven er weer wintertalingen in de brede sloten in het gebied, een prachtige kleine eendensoort die op de Rode Lijst staat. Sinds het verbreden van de sloten keren ze jaarlijks in de winterperiode terug naar deze locatie. De Plaspolder voldoet kennelijk in hun behoefte om te overwinteren!
... Toon MeerToon Minder

Volgens afspraak wordt het maaisel van een gedeelte van de Plasdijk bij Woubrugge door de provincie afgevoerd, dit is gunstig voor het ontwikkelen of behouden van een schrale vegetatie.

Staatsbosbeheer heeft onlangs een raster langs de sloot in de Plaspolder geplaatst, dit om het vee binnen en honden buiten het natuurgebied te houden. Loslopende honden in de Plaspolder zorgen namelijk voor verstoring doordat ze bijvoorbeeld hazen, fazanten, ganzen en eenden opjagen.

Momenteel verblijven er weer wintertalingen in de brede sloten in het gebied, een prachtige kleine eendensoort die op de Rode Lijst staat. Sinds het verbreden van de sloten keren ze jaarlijks in de winterperiode terug naar deze locatie. De Plaspolder voldoet kennelijk in hun behoefte om te overwinteren!Image attachment

2 maanden geleden

Stichting Groen Licht

De voorbereidingen zijn in volle gang! Kom je ook morgen?

Landelijke Natuurwerkdag 4 november óók op De Bult!
Doe mee. Lekker buiten in de herfstlucht en dito geuren en kleuren. De werkzaamheden zijn: Idylles harken en De Bult 'winterklaar maken'. Van rustkuil tot pluktuin is er genoeg te doen. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Jenny bakt weer haar beroemde cake voor bij de koffie. We werken van 10 tot 13 uur. En we sluiten af met de overheerlijke verse soep van Leo en Fay.
... Toon MeerToon Minder