Nieuws

4 dagen geleden

Stichting Groen Licht

Cees de Lange van het CDA Kaag en Braassem bedankt voor het onder de aandacht brengen van de inspraak van Groen Licht op het gebied van de MRSV tijdens de beeldvormende avond. De volgende vergadering hopelijk meer duidelijkheid waar de natuur voor staat in de gemeente Kaag en Braassem! ... Toon MeerToon Minder

1 week geleden

Stichting Groen Licht

Natuur in buitengebied Kaag en Braassem krijgt betere bescherming

Op aanwijzing van de provincie ZH wordt het bestemmingsplan Buitengebied Oost aangepast. De gemeente had in het plan niet de mogelijkheid meegenomen om gebieden aan te wijzen waar geen toeristische activiteiten mogen plaats vinden. Gebieden waar de natuur vrij haar eigen gang kan gaan en die kunnen functioneren als stiltegebieden. Enerzijds gaat het de provincie om het Natuurnetwerk Nederland, NNN (voorheen Ecologische Hoofdstructuur, EHS) ten behoeve van de bescherming, instandhouding en verdere ontwikkeling van de biodiversiteit. Anderzijds wil de provincie naast het veiligstellen van het NNN ook de natuurwaarden buiten het NNN veilig stellen, zoals de belangrijke gebieden voor weidevogels en overwinterende ganzen met voortzetting van het huidige agrarisch grondgebruik. De gemeente heeft het advies opgevolgd.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost

Het plangebied ligt in het zuiden en oosten van de gemeente Kaag en Braassem. In het westen wordt het gebied begrensd door de A4 en gemeentegrenzen, in het oosten en zuiden door de gemeentegrenzen. Het plangebied maakt deel uit van het Groene Hart. De kernen Hoogmade, Woubrugge, Rijnsaterwoude en Leimuiden vallen buiten het plangebied. De kern Bilderdam en het bebouwingslint langs de Westerdijk in Leimuiden vallen binnen het plangebied. Grotendeels is het gebied in gebruik door agrarische functies en verder zijn er natuur, bedrijven, woningen, water en recreatiemogelijkheden aanwezig. Het plangebied is circa 3.850 ha groot, ongeveer de helft van de gemeente. Bovenstaande figuur geeft het plangebied weer van het nieuwe bestemmingsplan.

Het plangebied is opgedeeld in een mozaïek van polders, omgeven door dijken. De belangrijkste functie binnen het plangebied is de melkveehouderij en in mindere mate akkerbouw. De kenmerken van het gebied – bestaande uit droogmakerijenlandschap , veenweidenlandschap, meren en veenstromen – zijn de openheid, de waterrijkdom en het slagenpatroon.

Artikel en foto Buitengebied - Oost afkomstig van Kwaliteitsatlas:

kwaliteitsatlas.nl/2017/11/natuur-buitengebied-kaag-en-braassem-krijgt-betere-bescherming/
... Toon MeerToon Minder

Natuur in buitengebied Kaag en Braassem krijgt betere bescherming

Op aanwijzing van de provincie ZH wordt het bestemmingsplan Buitengebied Oost aangepast. De gemeente had in het plan niet de mogelijkheid meegenomen om gebieden aan te wijzen waar geen toeristische activiteiten mogen plaats vinden. Gebieden waar de natuur vrij haar eigen gang kan gaan en die kunnen functioneren als stiltegebieden. Enerzijds gaat het de provincie om het Natuurnetwerk Nederland, NNN (voorheen Ecologische Hoofdstructuur, EHS) ten behoeve van de bescherming, instandhouding en verdere ontwikkeling van de biodiversiteit. Anderzijds wil de provincie naast het veiligstellen van het NNN ook de natuurwaarden buiten het NNN veilig stellen, zoals de belangrijke gebieden voor weidevogels en overwinterende ganzen met voortzetting van het huidige agrarisch grondgebruik. De gemeente heeft het advies opgevolgd.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost

Het plangebied ligt in het zuiden en oosten van de gemeente Kaag en Braassem. In het westen wordt het gebied begrensd door de A4 en gemeentegrenzen, in het oosten en zuiden door de gemeentegrenzen. Het plangebied maakt deel uit van het Groene Hart. De kernen Hoogmade, Woubrugge, Rijnsaterwoude en Leimuiden vallen buiten het plangebied. De kern Bilderdam en het bebouwingslint langs de Westerdijk in Leimuiden vallen binnen het plangebied. Grotendeels is het gebied in gebruik door agrarische functies en verder zijn er natuur, bedrijven, woningen, water en recreatiemogelijkheden aanwezig. Het plangebied is circa 3.850 ha groot, ongeveer de helft van de gemeente. Bovenstaande figuur geeft het plangebied weer van het nieuwe bestemmingsplan.

Het plangebied is opgedeeld in een mozaïek van polders, omgeven door dijken. De belangrijkste functie binnen het plangebied is de melkveehouderij en in mindere mate akkerbouw. De kenmerken van het gebied – bestaande uit droogmakerijenlandschap , veenweidenlandschap, meren en veenstromen – zijn de openheid, de waterrijkdom en het slagenpatroon.

Artikel en foto Buitengebied - Oost afkomstig van Kwaliteitsatlas: 

http://kwaliteitsatlas.nl/2017/11/natuur-buitengebied-kaag-en-braassem-krijgt-betere-bescherming/

2 weken geleden

Stichting Groen Licht

Er is een inspraakreactie ingediend op de Maatschappelijke Ruimtelijke Structuur Visie (MRSV) - update 2017 - voor de beeldvormende
avond van de Raad op 20 november en uiteindelijk de besluitvorming omtrent de MRSV op 18 december. Hiermee wil Groen Licht wijzen op het belang van het behoud van de kwetsbare natuur in de gemeente Kaag en Braassem.

Intensieve recreatie en andere ontwikkelingen mogen namelijk nooit ten koste gaan van de kwetsbare natuurwaarden die in gebieden voorkomen, die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk en die binnen de ecologische verbindingszones liggen. Wanneer intensieve recreatie en andere ontwikkelingen in natuurgebieden en de ecologische verbindingszones wordt toegelaten, dan staat dat haaks op de beschermde status van het Natuurnetwerk. Het streven van het Natuurnetwerk is juist om ernstig bedreigde biodiversiteit in ons land te behouden en te versterken, daarom worden natuurgebieden via ecologische verbindingszones met elkaar verbonden. Zo kunnen planten en dieren zich over verschillende natuurgebieden verspreiden.
Recreatieve ontwikkelingen vormen barrières en brengen schade toe. Dit leidt tot verstoring van kwetsbare flora en fauna.

In de herziene nota ‘Ecologische Verbindingszones’ van de provincie Zuid-Holland staat: “Één van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit en het lokaal verdwijnen van soorten is versnippering van leefgebied.” Een gezonde natuur is van belang voor de kwaliteit van leven voor de mens. Daarom adviseert Groen Licht om net als de Drechtoevers, gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk en binnen de ecologische verbindingszones liggen, de groene buffers, natuurgebieden en belangrijke weidevogelgebieden gelegen binnen de gemeente Kaag en Braassem, op te nemen in de Maatschappelijke Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) en deze daarin een beschermde status toe te kennen waarin geen ruimte wordt geboden aan intensieve recreatie en andere ontwikkelingen die deze kwetsbare waardevolle gebieden aantasten.

Lees de volledige inspraakreactie van 12 november 2017 hieronder:

online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=KaagenBraassem&id=7cc83492-6e8f-4fe6-b965-e3fca...

Foto: Het Natuurnetwerk, natuurgebieden inclusief ecologische verbindingszones binnen de gemeente Kaag en Braassem. Plattegrond afkomstig van de Herziene Nota Ecologische Verbindingen in de provincie Zuid-Holland.
... Toon MeerToon Minder

Er is een inspraakreactie ingediend op de Maatschappelijke Ruimtelijke Structuur Visie (MRSV) - update 2017 - voor de beeldvormende
avond van de Raad op 20 november en uiteindelijk de besluitvorming omtrent de MRSV op 18 december. Hiermee wil Groen Licht wijzen op het belang van het behoud van de kwetsbare natuur in de gemeente Kaag en Braassem.

Intensieve recreatie en andere ontwikkelingen mogen namelijk nooit ten koste gaan van de kwetsbare natuurwaarden die in gebieden voorkomen, die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk en die binnen de ecologische verbindingszones liggen. Wanneer intensieve recreatie en andere ontwikkelingen in natuurgebieden en de ecologische verbindingszones wordt toegelaten, dan staat dat haaks op de beschermde status van het Natuurnetwerk. Het streven van het Natuurnetwerk is juist om ernstig bedreigde biodiversiteit in ons land te behouden en te versterken, daarom worden natuurgebieden via ecologische verbindingszones met elkaar verbonden. Zo kunnen planten en dieren zich over verschillende natuurgebieden verspreiden. 
Recreatieve ontwikkelingen vormen barrières en brengen schade toe. Dit leidt tot verstoring van kwetsbare flora en fauna.

In de herziene nota ‘Ecologische Verbindingszones’ van de provincie Zuid-Holland staat:  “Één van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit en het lokaal verdwijnen van soorten is versnippering van leefgebied.” Een gezonde natuur is van belang voor de kwaliteit van leven voor de mens. Daarom adviseert Groen Licht om net als de Drechtoevers, gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk en binnen de ecologische verbindingszones liggen, de groene buffers, natuurgebieden en belangrijke weidevogelgebieden gelegen binnen de gemeente Kaag en Braassem, op te nemen in de Maatschappelijke Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) en deze daarin een beschermde status toe te kennen waarin geen ruimte wordt geboden aan intensieve recreatie en andere ontwikkelingen die deze kwetsbare waardevolle gebieden aantasten.

Lees de volledige inspraakreactie van 12 november 2017 hieronder: 

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=KaagenBraassem&id=7cc83492-6e8f-4fe6-b965-e3fca16e0e92

Foto: Het Natuurnetwerk, natuurgebieden inclusief ecologische verbindingszones binnen de gemeente Kaag en Braassem. Plattegrond afkomstig van de Herziene Nota Ecologische Verbindingen in de provincie Zuid-Holland.

3 weken geleden

Stichting Groen Licht

Volgens afspraak wordt het maaisel van een gedeelte van de Plasdijk bij Woubrugge door de provincie afgevoerd, dit is gunstig voor het ontwikkelen of behouden van een schrale vegetatie.

Staatsbosbeheer heeft onlangs een raster langs de sloot in de Plaspolder geplaatst, dit om het vee binnen en honden buiten het natuurgebied te houden. Loslopende honden in de Plaspolder zorgen namelijk voor verstoring doordat ze bijvoorbeeld hazen, fazanten, ganzen en eenden opjagen.

Momenteel verblijven er weer wintertalingen in de brede sloten in het gebied, een prachtige kleine eendensoort die op de Rode Lijst staat. Sinds het verbreden van de sloten keren ze jaarlijks in de winterperiode terug naar deze locatie. De Plaspolder voldoet kennelijk in hun behoefte om te overwinteren!
... Toon MeerToon Minder

Volgens afspraak wordt het maaisel van een gedeelte van de Plasdijk bij Woubrugge door de provincie afgevoerd, dit is gunstig voor het ontwikkelen of behouden van een schrale vegetatie.

Staatsbosbeheer heeft onlangs een raster langs de sloot in de Plaspolder geplaatst, dit om het vee binnen en honden buiten het natuurgebied te houden. Loslopende honden in de Plaspolder zorgen namelijk voor verstoring doordat ze bijvoorbeeld hazen, fazanten, ganzen en eenden opjagen.

Momenteel verblijven er weer wintertalingen in de brede sloten in het gebied, een prachtige kleine eendensoort die op de Rode Lijst staat. Sinds het verbreden van de sloten keren ze jaarlijks in de winterperiode terug naar deze locatie. De Plaspolder voldoet kennelijk in hun behoefte om te overwinteren!Image attachment

3 weken geleden

Stichting Groen Licht

De voorbereidingen zijn in volle gang! Kom je ook morgen?

Landelijke Natuurwerkdag 4 november óók op De Bult!
Doe mee. Lekker buiten in de herfstlucht en dito geuren en kleuren. De werkzaamheden zijn: Idylles harken en De Bult 'winterklaar maken'. Van rustkuil tot pluktuin is er genoeg te doen. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Jenny bakt weer haar beroemde cake voor bij de koffie. We werken van 10 tot 13 uur. En we sluiten af met de overheerlijke verse soep van Leo en Fay.
... Toon MeerToon Minder

3 weken geleden

Stichting Groen Licht

Provincie neemt het op voor de natuur

KAAG EN BRAASSEM - De gemeente krijgt van de provincie Zuid-Holland geen toestemming om het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost vast te stellen. Ook de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft bezwaren.

Hiermee wordt Kaag en Braassem andermaal teruggefloten door deze instanties. Het gemeentebestuur moet veel meer en beter aandacht schenken aan de bescherming van de natuur in het buitengebied.

Lees hier het artikel uit het Witte Weekblad van woensdag 1 november verder in onderstaande bijlage:
... Toon MeerToon Minder

Provincie neemt het op voor de natuur

KAAG EN BRAASSEM - De gemeente krijgt van de provincie Zuid-Holland geen toestemming om het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost vast te stellen. Ook de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft bezwaren. 

Hiermee wordt Kaag en Braassem andermaal teruggefloten door deze instanties. Het gemeentebestuur moet veel meer en beter aandacht schenken aan de bescherming van de natuur in het buitengebied.

Lees hier het artikel uit het Witte Weekblad van woensdag 1 november verder in onderstaande bijlage:

4 weken geleden

Stichting Groen Licht

Landelijke Natuurwerkdag 4 november óók op De Bult!
Doe mee. Lekker buiten in de herfstlucht en dito geuren en kleuren. De werkzaamheden zijn: Idylles harken en De Bult 'winterklaar maken'. Van rustkuil tot pluktuin is er genoeg te doen. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Jenny bakt weer haar beroemde cake voor bij de koffie. We werken van 10 tot 13 uur. En we sluiten af met de overheerlijke verse soep van Leo en Fay.
Als je al weet dat je meedoet, laat het ons weten. Dat kan via een reactie hieronder, via info@debult.com of via de website van de Landelijke Natuurwerkdag www.natuurwerkdag.nl
... Toon MeerToon Minder

1 maand geleden

Stichting Groen Licht

Parapluplan recreatie prullenbak in! 🚮

In het Leidsch Dagblad - Rijn- en Veenstreek van donderdag 12 oktober staat dat B&W van Kaag en Braassem het parapluplan recreatie schrapt. Het college ziet bij nader inzien geen mogelijkheden het plan zo aan te passen dat het de goedkeuring van de provincie krijgt.
Het parapluplan was omstreden omdat deze de komst van bungalows en vakantiewoningen in de hele gemeente mogelijk moest maken.

In plaats daarvan wil wethouder Haarman nu afzonderlijke bestemmingsplannen voor buitengebieden verruimen om meer recreatieplannen te kunnen uitvoeren.
Volgens B&W levert het schrappen van het recreatieplan geen negatieve gevolgen voor de gewenste recreatieve impuls op in de buitengebieden van onze gemeente. Haalbaarheid en wenselijkheid van toekomstige recreatieve initiatieven worden dan per geval, mede in overleg met de provincie beoordeeld. Wethouder Haarman maakte in augustus bekend dat hij de bouw mogelijkheden in de polders van Kaag en Braassem ook wil verruimen voor windmolens en zonneweides.

De bouwambities in buitengebieden leidden de afgelopen maanden tot veel protest. Groen Licht had net als andere organisaties hiertegen bezwaar ingediend. We zullen dus waakzaam moeten blijven dat het parapluplan niet in kleine delen wordt geknipt, om vervolgens alsnog grootschalige recreatie mogelijk te maken. De politiek denkt na over eventuele aanwijzing van natuurgebieden waar bouw verboden is. Groen Licht gaat binnenkort aanbevelingen doen welke waardevolle gebieden voor bescherming in aanmerking daarvoor zouden moeten komen.
Wordt vervolgd!

Foto 📸 Plaspolder in Woubrugge, onderdeel van het Natuurnetwerk van Nederland.
... Toon MeerToon Minder

Parapluplan recreatie prullenbak in! 🚮 

In het Leidsch Dagblad - Rijn- en Veenstreek van donderdag 12 oktober staat dat B&W van Kaag en Braassem het parapluplan recreatie schrapt. Het college ziet bij nader inzien geen mogelijkheden het plan zo aan te passen dat het de goedkeuring van de provincie krijgt.
Het parapluplan was omstreden omdat deze de komst van bungalows en vakantiewoningen in de hele gemeente mogelijk moest maken.

In plaats daarvan wil wethouder Haarman nu afzonderlijke bestemmingsplannen voor buitengebieden verruimen om meer recreatieplannen te kunnen uitvoeren.
Volgens B&W levert het schrappen van het recreatieplan geen negatieve gevolgen voor de gewenste recreatieve impuls op in de buitengebieden van onze gemeente. Haalbaarheid en wenselijkheid van toekomstige recreatieve initiatieven worden dan per geval, mede in overleg met de provincie beoordeeld. Wethouder Haarman maakte in augustus bekend dat hij de bouw mogelijkheden in de polders van Kaag en Braassem ook wil verruimen voor windmolens en zonneweides.

De bouwambities in buitengebieden leidden de afgelopen maanden tot veel protest. Groen Licht had net als andere organisaties hiertegen bezwaar ingediend. We zullen dus waakzaam moeten blijven dat het parapluplan niet in kleine delen wordt geknipt, om vervolgens alsnog grootschalige recreatie mogelijk te maken. De politiek denkt na over eventuele aanwijzing van natuurgebieden waar bouw verboden is. Groen Licht gaat binnenkort aanbevelingen doen welke waardevolle gebieden voor bescherming in aanmerking daarvoor zouden moeten komen.
Wordt vervolgd! 

Foto 📸 Plaspolder in Woubrugge, onderdeel van het Natuurnetwerk van Nederland.

1 maand geleden

Stichting Groen Licht

Uit het Witte Weekblad, raad beschermt bovenlandjes langs de Drechtzone. Een goede eerste stap naar bescherming van kwetsbare natuur in onze gemeente.

Dit mag wat Groen Licht betreft spoedig navolging krijgen voor de Zuidoever van het Braassemermeer, de oevers langs de Wijde Aa en delen langs de Ringvaart die onderdeel uitmaken van ecologische verbindingszones, want ook hier komt unieke flora & fauna voor!
... Toon MeerToon Minder

Uit het Witte Weekblad, raad beschermt bovenlandjes langs de Drechtzone. Een goede eerste stap naar bescherming van kwetsbare natuur in onze gemeente.

Dit mag wat Groen Licht betreft spoedig navolging krijgen voor de Zuidoever van het Braassemermeer, de oevers langs de Wijde Aa en delen langs de Ringvaart die onderdeel uitmaken van ecologische verbindingszones, want ook hier komt unieke flora & fauna voor!

1 maand geleden

Stichting Groen Licht

Waardevolle Veenderpolder behouden!

Goed nieuws, de Veenderpolder blijft in z'n huidige vorm voortbestaan en dus gevrijwaard van industrie en zonnepanelenvelden. Hierdoor kunnen de agrariërs hun bedrijf voortzetten en blijft het gebied als waardevol weidevogelgebied behouden.

Voor een update van de Maatschappelijke Ruimtelijke Structuur Visie (MRSV) was door Samen Voor Kaag en Braassem, D66 en het CDA een amendement ingediend tijdens de Besluitvormende raadsvergadering van maandag 9 oktober. Deze is met een meerderheid aangenomen. Groen Licht had zich eerder in een brief gericht aan de raadsleden al uitgesproken tegen industrie en voor het behoud van de cultuurhistorische waardevolle Veenderpolder.

Foto 📸 Veenderpolder
... Toon MeerToon Minder

Waardevolle Veenderpolder behouden!

Goed nieuws, de Veenderpolder blijft in zn huidige vorm voortbestaan en dus gevrijwaard van industrie en zonnepanelenvelden. Hierdoor kunnen de agrariërs hun bedrijf voortzetten en blijft het gebied als waardevol weidevogelgebied behouden.

Voor een update van de Maatschappelijke Ruimtelijke Structuur Visie (MRSV) was door Samen Voor Kaag en Braassem, D66 en het CDA een amendement ingediend tijdens de Besluitvormende raadsvergadering van maandag 9 oktober. Deze is met een meerderheid aangenomen. Groen Licht had zich eerder in een brief gericht aan de raadsleden al uitgesproken tegen industrie en voor het behoud van de cultuurhistorische waardevolle Veenderpolder.

Foto 📸 Veenderpolder