Home Wat doen wij? Projecten Agenda Blog Contact Fotogalerij Sponsoring Natuurgebieden ANBI Weblinks

De Hemmen.

Langs de zuidoever van het Braassemermeer tussen Woubrugge en Rijnsaterwoude ligt natuurreservaat Zuiderhem, ook wel ‘De Hemmen’ genoemd. (Staatsbosbeheer).
Het gebied bestaat in totaal uit zes eilanden, deze zijn ontstaan na een dijkdoorbraak in 1790. De dijk werd niet hersteld, in plaats daarvan werd er een nieuwe dijk aangelegd. Hierdoor zijn de eilanden uitgegroeid tot een waardevol natuur- en recreatiegebied, met namen als Grote Hem en Kleine Hem. Twee van de eilanden zijn ingericht voor recreatie en alleen bereikbaar per boot.

Foto van natuurgebied De Hemmen | Stichting Groen Licht Foto van natuurgebied De Hemmen | Stichting Groen Licht

De overige vier eilanden bestaan uit broekbos, met kleine delen rietland. De eilanden zijn niet toegankelijk, maar vanaf de Zwetweg en Woudsedijk te overzien. Bij de blauwe reigerkolonie waar tegenwoordig ook weer lepelaars broeden is een vogelkijkscherm geplaatst.

In het broekbos komen soorten voor als grote bonte specht, zwartkop, spotvogel, tuinfluiter en zelfs de nachtegaal!
Ook roofvogels als buizerd, havik, sperwer, bruine kiekendief en boomvalk zijn hier te vinden. In het riet broedt kleine karekiet, rietzanger en rietgors. Het natuurreservaat, waartoe ook een gedeelte van het Braassemermeer behoort, is een belangrijke ecologische verbinding en schakel in het Natuurnetwerk Nederland. Dit is mede te danken aan het feit dat de natuurlijke zuidoever van het Braassemermeer niet is doorsneden door jachthavens en andere bebouwing.

In de ten zuid westen van de eilanden gelegen Zwetpolder, foerageren in de winterperiode honderden grauwe- en kolganzen. Op het Braassemermeer verblijven ook veel smienten, kuifeenden en krakeenden. Langs de Woudsedijk Zuid staan een paar oude boerderijen, gelegen in de Vierambachtspolder. Deze uitgestrekte en afwisselende polder, die zowel uit akkerbouw als veeteelt bestaat, is voor vogels een belangrijk foerageer- broed- en jachtgebied. Vanaf de Woudsedijk heb je prachtig zicht, met aan de ene kant het natuurgebied De Hemmen en aan de andere kant de diepgelegen polder Vierambacht.