Home Wat doen wij? Projecten Agenda Blog Contact Fotogalerij Sponsoring Natuurgebieden ANBI Weblinks

De Wijde Aa.

De Wijde Aa is een oeroude veenstroom die door oeverafslag sterk verbreed is, hierdoor zijn de natuurlijk gevormde oevers ontstaan. Aan de zuidkant van de Wijde Aa bij Ofwegen het witte bruggetje over kronkelt het fietspad over de Plasdijk naar Woubrugge. Vanaf hier heb je goed zicht op de rivier Wijde Aa en de Veendermolen aan de overzijde. Onderaan de Plasdijk ligt de Plaspolder, een schraal grasland in bezit van Staatsbosbeheer. Hier broedt grutto, kievit, tureluur en scholekster en in de ruigte en rietkragen rietzanger, rietgors, kleine karekiet en grasmus, ook krakeenden zorgen hier voor nageslacht.
Achter de slaperdijk ligt polder Oudendijk, hier komen nog veel weidevogels tot broeden zoals grutto, tureluur, kievit en slobeend. Maar ook bergeend en Lepelaar wadend met z’n snavel door de sloten.

Foto van natuurgebied De Wijde Aa | Stichting Groen Licht Foto van natuurgebied De Wijde Aa | Stichting Groen Licht

Bijschrift eerste foto: Plaspolder, Plasdijk en aan de overzijde van Wijde Aa de Veendermolen.

Bijschrift tweede foto: Veenderpolder.

Verder zijn langs de oevers van de Wijde Aa broekbosjes en kleinschalige rietlandjes te vinden. Hier komen veel verschillende vogelsoorten voor zoals kneu, rietzanger, rietgors, kleine karekiet, blauwborst en koekoek.
Het is een zeer waardevol gebied en maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland en vormt een ecologische verbindingszone vanwege de hoge natuurwaarden die hier nog te vinden zijn.
Langs de Plasdijk bloeien in het voorjaar behalve fluitenkruid en koolzaad ook dotterbloem, pinksterbloem, koekoeksbloem en brede orchis. Onderin de Plasdijk staan rijen knotwilgen en knotelzen, met daarin een verscheidenheid aan plantensoorten waaronder varens.

In de winterperiode zijn in dit gebied veel overwinterende vogels te vinden. In de polder Oudendijk en Plaspolder zitten grauwe- en kolganzen. Ook wintertaling, smient en grote zilverreiger zijn hier dan te zien. Er worden ook regelmatig ‘overwinterende’ velduilen waargenomen die in de Plaspolder een gedekte tafel aan muizen vinden!
Op de Wijde Aa kun je in de winterperiode behalve ijsvogel ook soorten als kuifeend, krakeend, smient, nonnetje, brilduiker en kleine zwanen treffen.
Aan de noordzijde van de Wijde Aa in Roelofarendsveen ligt de Veenderpolder, een waardevol weidevogelgebied waarin zowel akkerbouw als veeteelt plaatsvindt. In het vroege voorjaar verzamelen zich hier bovenaan de dijk van de Wijde Aa een groot aantal weidevogels om op te vetten na een lange reis. Een aantal weidevogelsoorten broedt in de Veenderpolder, zoals kievit, grutto en tureluur.

Foto van natuurgebied De Wijde Aa | Stichting Groen Licht

Het gebied is zeer geliefd bij recreanten, op het water zijn in de zomer veel bootjes te vinden. Verder is er aan de beide kanten van de Wijde Aa een zwemplek ingericht.
Langs de Wijde Aa staat behalve de landschappelijk zeer waardevolle Veendermolen (type grondzeiler), aan de overzijde bij Hoogmade de Vlietmolen (type wipmolen). Hier aan de westkant gaat de Wijde Aa over in de Kromme Does. Aan oostkant mondt de Wijde Aa bij het Paddegat uit in het Braassemermeer en de Woudwetering.